Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description
Bedrijventerrein Keiberg-Vossem erkend als proeftuin droogte

Het nieuwe bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren werd recent door de Vlaamse overheid aangeduid als proeftuin droogte. Het bedrijventerrein is gelegen in waterbeschermingszone en infiltreren in de grond is er moeilijk. Een samenwerking tussen Interleuven en De Watergroep leidde tot een alternatieve aanpak. Vlaanderen weet deze geïntegreerde aanpak waarbij hemelwater collectief geoogst, opgevangen en gezuiverd wordt, te appreciëren. Na de zuivering wordt dit huishoudwater aangeboden in een tweede net voor hergebruik door de bedrijven. Het resterende volume water zal in de grond worden geïnjecteerd om lokaal de grondwatertafel aan te vullen. De impact van deze nieuwe ontwikkeling op de omgeving en de riolering wordt zo geminimaliseerd. Bij droogte kan het water opnieuw worden opgepompt. Bedrijven worden op die manier gestimuleerd om water te hergebruiken. Vlaanderen beloont de innovatieve aanpak met een belangrijke subsidie. Dit concept kan bovendien worden gekopieerd in andere ontwikkelingen en waterbeschermingszones in onze regio.

Image description
Bekijk het filmpje 'Slim met water'

Succesvolle eerste oproep naar kandidaat-ondernemers

Eind vorig jaar werd een oproep voor kandidaat-ondernemers gelanceerd. In een eerste fase wordt ongeveer 2,5 hectare op het bedrijventerrein te koop aangeboden. De formule (koop, huur, …) van de uitgifte en de grootte van de percelen maken deel uit van de verdere beoordeling en gesprekken. Tot midden december dienden 22 kandidaten zich aan, voornamelijk afkomstig uit Tervuren en de omliggende gemeenten, met wisselende activiteiten en uiteenlopende (ruimte)behoeften. Samen met de gemeente Tervuren maakt een selectiecommissie een evaluatie van de kandidaten om vervolgens met de weerhouden bedrijven in gesprek te gaan over hun ruimtebehoefte, hun programma, ambities en mogelijkheden tot samenwerking/inpassing in de zone.

Meer lezen over dit futureproof bedrijventerrein

In de provincie Vlaams-Brabant neemt de mobiliteitsdruk toe. Om de emissie van broeikasgassen ten gevolge van transport in de regio te beperken, is een trendbreuk in het beleid noodzakelijk. Er wordt een transitie naar duurzame mobiliteit en ruimtelijke planning nagestreefd waarbij termen als ‘combimobiliteit’, ‘gedeelde mobiliteit’ en ‘mobipunten’ niet kunnen ontbreken. Maar wat houden deze termen nu precies in en wat betekenen ze voor uw gemeente? Op een netwerkdag op woensdag 11 maart gaan de provincie Vlaams-Brabant, Interleuven en Mobipunt vzw met deze vragen aan de slag.

Image description
Programma en inschrijven

Subsidies voor groendak op trainingscentrum

Image description
Image description
Image description

Op het voormalig militair domein in Goetsenhoven (Tienen) bouwt Interleuven een nieuw trainingscentrum voor de lokale politiediensten van het arrondissement Leuven. Het multifunctioneel trainingscentrum bevat een schietstand, dojo-faciliteiten voor zelfverdedigings- en klemtechnieken en wapenstoktrainingen plus een moduleerbare tactische ruimte. De bouwwerken zijn bijna afgerond en over enkele maanden starten de eerste trainingen. Het project is zowel functioneel als architecturaal een hoogstandje. Voor de luchtafzuiging en –verversing en geluidsisolatie worden de nieuwste technieken toegepast. Eén van de maatregelen om de geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken is de aanleg van groendaken op een deel van het trainingscentrum. Deze fungeren niet alleen als geluidsbuffer maar vormen ook een extra waterbuffer aangezien een deel van het hemelwater dat op het dak valt, vastgehouden wordt in de planten en het substraat om daarna te verdampen. Een groendak zorgt bovendien voor een belangrijke energiebesparing omdat het de behoefte aan airconditioning in de zomer vermindert en het een extra isolatielaag in de winter betekent. Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid verleent een subsidie voor de groendaken die in maart worden aangelegd.

Volg de bouwwerken aan dit moderne complex op de voet

Diest maakt tragewegenplan op

Om het gemeentelijk tragewegenbeleid vorm te geven en een tragewegenplan op te maken, kunnen lokale besturen beroep doen op het GIS-team van Interleuven. Momenteel loopt dit project in Diest i.s.m. Trage Wegen vzw.
De stad wil enkele belangrijke vragen beantwoorden: Welke trage wegen zijn er in de stad? Hoe ervaren de inwoners de trage wegen? Wat is goed, wat kan beter? Hoe gaan we in onze stad om met deze wegjes? Hoe zien we het gebruik ervan: recreatief / functioneel? Voor duurzame mobiliteit? Hoe bouwen we ons netwerk uit? ...

Het project wordt op een participatieve manier vormgegeven. In oktober 2019 vond een eerste stakeholdervergadering plaats en een volgend moment wordt nog dit voorjaar voorzien. Momenteel worden de 'wenslijnen' uit het eerste participatiemoment gedigitaliseerd en vertaald naar de effectieve trage wegen.

Image description
Heeft jouw bestuur interesse in een tragewegenplan?

Interleuven staat in voor opmaak sloopopvolgingsplannen

Sinds kort maakt Interleuven sloopopvolgingsplannen op voor infrastructuurwerken waar we ook ontwerper van zijn. Dit betekent een administratieve vereenvoudiging en tijdswinst voor de opdrachtgevende vennoot.
Het nieuwe VLAREMA 6 is sinds 5 maart 2018 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/afbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen. Het sloopopvolgingsplan is vaak een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning. In een sloopopvolgingsplan wordt weergegeven welke afvalstoffen en hoeveel ton van elke afvalstof er zullen vrijkomen tijdens de sloop. 

Wat houdt deze dienstverlening precies in?
Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebookicon
Twittericon
Instagramicon
Klik hier om je uit te schrijven.